BIZ BARADA

Shan dong liyoung biotehnologiýa kärhanasy, dünýäniň meşhur taryhy we medeni şäheri we Konfusiýiň doglan ýeri bolan Kufu şäherinde döredildi.“Kufu” we “Sishui.Setupin 2010” -da iki zawody bar, natriý gilauronatynyň önümçiligini, ösüşini we satuwyny birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Kompaniýa 10 ýyl bäri natriý Hylauronatyň önümçiligi bilen içgin meşgullanýar we hünärmen gözleg we ösüş topary, ýetişen önümçilik tehnologiýasy we önümiň ýokary hilli halkara çig mal öndürijisi we üpjün edijisi boldy.

Natriý Hylauronatyň ýokary hilli üpjün edijisi hökmünde kompaniýa hemişe müşderileriň ynamyna laýyk gelýän hilini berkitdi, bazary gazanmak üçin täzeliklere ýapyşdy we hemişe adam saglygy karýerasyna ygrarlydy we gözellik.Kompaniýa natriý gialuronat gözlegini we ösüşini, önümçilik tehnologiýasyny we enjamlaryny ösdürdi;ýokary hilli gözegçilik ulgamyny döretdi we "GMP" standartyna we döwrebap derňew we synag laboratoriýasyna laýyklykda önümçilik zawody gurdy, bularyň hemmesi müşderilere ygtybarly, täsirli, ygtybarly önümler bermekdir.Ösüş, innowasiýa, hakyky, ýeňiş, saglyk we bagt "kärhanasynyň pelsepesine eýerip, köp ýyllaryň dowamynda dürli molekulýar agramly we dürli gaplama önümleri bolan müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kärhana hemişe bolşy ýaly hünär standartlaryny ulandy. aýratynlyklary we global kosmetika pudagyna, iýmitleniş we saglyk önümleri pudagyna giňden hyzmat etmek.Häzirki wagtda önümlerimiz Hytaýyň 26 welaýatyna, häkimliklerine we awtonom sebitlerine satyldy we Japanaponiýa, Günorta Koreýa, ABŞ, Kanada, Russiýa, Italiýa, Fransiýa, Wengriýa we beýleki halkara bazarlaryna eksport edildi. pudagyň ýokary hilli natriý gialuronat model kärhanalary.

KÖPÇÜLIK ÜPJÜNÇILIGI

Şan dong li ýaş biotehnologiýa ş. pudagyň talaplary.Kompaniýa tehnologiki innowasiýalar bilen önümi ösdürmek düşünjesine eýerýär, önümleriň hilini yzygiderli üpjün edýär we önüm seriýasynyň kämil ösmegine kömek edýär.

ŞAHYR WE SYIFASAT

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Müşderileriň islegini ýelkenli alyň;işgärleriň pälwan ýaly wezipesini ýerine ýetiriň.

Ussatlygyň we tehnologiýanyň ajaýyp utgaşmasyny döretmek üçin.

Gözelligi güýçlendirmek we täze dünýäni wepalylyk bilen açmak.

Kosmetologiýa, lukmançylyk we iýmit saglygy pudagynda estetiki saglygyň täze kesgitlemesini düşündirmek.

BAZAR BÖLÜMI

Liyoung bio adam gözelliginiň sebäbine ünsi jemleýär.Özboluşly artykmaçlyklary, güýçli gözleg we innowasiýa ukyby, ösen gaýtadan işleýän enjamlar we satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen Liýoung bio Aziýada, Europeewropada we ABŞ-da müşderileriň ynamyny gazandy we dünýä müşderileri tarapyndan ykrar edildi.