Çyzgyly HA - Derm (1mL, 2mL)

Gialuron turşusy jeliniň (24mg / ml) düzümindäki 1 şpris, 0,3% lidokain we 27G / 2
iňňeler.
Gyralary bejermek we dodaklary güýçlendirmek üçin.sanjym arkaly köpeltmek
ýerli ulanylýan düzgünlere laýyklykda ygtyýarly lukman.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

0,3% lidokain we 27G / 2 iňňe bilen gialuron turşusy jeliniň (24mg / ml) 1 şpris.
Gyralary bejermek we dodaklary güýçlendirmek üçin.ýerli ulanylýan kadalara laýyklykda ygtyýarly lukman tarapyndan sanjym arkaly köpeltmek.

Şerif

Öndürilen senesinden 2 ýyl.

Storge şertleri

25 to çenli saklaň.Doňdurma we gün şöhlesinden garaşyň.

Gialuron kislotasynyň dermal doldurgyjy näme?
Gialuron kislotasynyň dermal doldurgyjy sanjymly uzak möhletli dermal doldurgyçdyr. Bedeninde tebigy bar bolan 100% arassa biri-birine bagly, gaýtadan dikeldilip bilinýän, haýwan däl çeşme gialuron turşusydyr. Önümimiz derä sanjylýan jele meňzeş madda. çuň gyrmalary doldurmak we sesini dikeltmek.
Bäş görnüşi gialuron turşusy dermal doldurgyçlary bilen üpjün edýäris: Inçe / Dermal / Derm / Çuň / Çuňňur / Subskin, bu bäş görnüş doldurgyçlar bilen bejermek üçin aýratyn laýyk gelýär: ficüzleý gyrmalar, meselem garganyň aýaklary ýa-da ýokarky dodaklary, orta we çuňňur gyrmalar, mysal üçin maňlaý çyzyklar, burnuň we agzyň töweregindäki gyrmalar.Bu täze önümler dodagyň göwrümini ýokarlandyrmak ýa-da kontury gowulandyrmak üçin iň amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň