Iýmit derejesi Natriý gialuronaty

Adam bedenindäki gialuron turşusynyň düzümi takmynan 15g bolup, bedeniň fiziologiki işjeňliginde möhüm rol oýnaýar, eger gialuron turşusynyň çagalyk bedeninde otnositel mazmunyny 100%, 30,50.60 ýaşynda bolsa , degişlilikde 65%, 45% we 65% -e çenli azalýar.Deriniň saklanyş funksiýasy gialuron turşusynyň peselmegi bilen bir hatarda gowşaýar, soňra deriniň gödek bolmagy we ýygyrtlar ýüze çykýar.Beýleki dokumalarda we organlarda mazmunyň azalmagy artritiň, arteriosklerozyň, impulsyň bozulmagyna we beýniniň atrofiýasyna sebäp bolup biler.Adam bedenindäki gialuron turşusy gaty ir azalsa, Alsgeýmer keseline sebäp bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Adam bedenindäki gialuron turşusynyň düzümi takmynan 15g bolup, bedeniň fiziologiki işjeňliginde möhüm rol oýnaýar, eger gialuron turşusynyň çagalyk bedeninde otnositel mazmunyny 100% -e çenli goýsa we 30,50.60 ýaşynda , degişlilikde 65%, 45% we 65% -e çenli azalýar.Deriniň saklanyş funksiýasy gialuron turşusynyň peselmegi bilen bir hatarda gowşaýar, soňra deriniň gödek bolmagy we ýygyrtlar ýüze çykýar.Beýleki dokumalarda we organlarda mazmunyň azalmagy artritiň, arteriosklerozyň, impulsyň bozulmagyna we beýniniň atrofiýasyna sebäp bolup biler.Adam bedenindäki gialuron turşusy gaty ir azalsa, Alsgeýmer keseline sebäp bolar.

Agzyň natriý gialuronaty bedende gialuron turşusynyň derejesini goldap biler.Adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.Mundan başga-da, natriý gialuronaty dermanyň epidermisine çenli nemlendirip, deriniň çeýeligini saklamakda peýdalydyr.Natriý gialuronat hem täsirli agyryny aýyryjydyr.Adamlara bogunlaryň, esasanam dyzlarynyň şikeslerini ýeňilleşdirmäge kömek edip biler.Natriý gialuronat, beýleki maddalar bilen birlikde, derini ideg etmek we bogunlary ideg etmek üçin peýdaly planşetleri, kapsulalary we agyz erginini ýasap biler.

önümiň ulanylyşy

Programmanyň görnüşi Molekulýar Wraýt teklip edildi Aýalbarmak
Oadaty iýmit materiallary 800kDa -1200kDa

(Beýleki molekulýar agram aralygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner)

Dink, jele, süýt we ş.m.
Hsagdyn iýmit materiallary Planşetler, kapsulalar we agyz ergini, kollagen, witaminler, kondroitin sulfat, glýukozamin we ösümlik ekstraktlary ýaly beýleki maddalar bilen bilelikde.
Eiçgiler Oral ergini, içgi we ş.m.

Spesifikasiýa

Test elementler Glukuron turşusy Sodium gialuronat PH (0,1% suw çözgüdi) Lgeçirijilik Lguratmak
Standard 44,5% 92.0% 6.0 ~8.0 99.0% 10.0%
Test elementler Içki ýapyşyk Mdegişlilikde molekulýar agram Köp dykyzlygy Tdykyzlygy Protein
Standard Actual bahalar Actual bahalar Actual bahalar Actual bahalar 0.1%
Test elementler Rtutaşdyrmak Hagyr metal (Pb) Arsenik Bakteriýa

hasapla

Mköne we hamyrmaýa
Standard 20% 10 ppm ≤2ppm, ≤100CFU / g 50 CFU / g
Test elementler Colibacillus Staphylococcus aureus Salmonella bakteriýalary
Standard NmeselemNmeselemNmeselem

Önümiň netijeliligi

1. skinüzüň derisiniň saglygyny ýokarlandyrmaga, deriniň çyglylygyny we antioksidasiýany ýokarlandyrmaga kömek edýär, adamyň bedeninden galan gialuron turşusyny goşuň, soňra deriniň suw saklaýyş ukybyny ýokarlandyryň, gatlak korneýasyny ýumşadyň, şonuň üçin deriniň çeýeligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar. we ýyrtyklary azaltmak, nemlendiriji täsiriň şol bir wagtyň özünde-de oňat aralaşmagy güýçlendiriji.

2. bogun çalmak
Gialuron turşusy organizmiň sinowial suwuklygynyň esasy düzüm bölegi bolup durýar, oňat viskoelastikligi we ýaglanmagy, bedeniň hereketi bilen bogun basyşyny peseldip we könelip biler.Gözlegler, gialuron turşusynyň we sinowial suwuklykda peptidiň we glikopeptidiň bilelikde çalgy çalmakda möhüm rol oýnaýandygyny görkezýär.

3. HA-nyň peselmegi sebäpli adam organlarynyň we dokumalarynyň garramagyny yza tesdiriň Gialuron turşusynyň düzümi adam düwünçeginde iň ýokary bolup, doglandan soň ýaşyň ulalmagy bilen kem-kemden azalýar.Gialuron turşusynyň düzümi, bir ýaşda-da dürli adamlar bilen tapawutlanýar.Alsgeýmer keselinde gialuron kislotasy ep-esli azalýar we garramagyň köp alamatlaryny görkezýär.Dodakly natriý gialuronat organlaryň we dokumalaryň gialuron turşusyny dolduryp biler, şeýlelik bilen garramagyň öňüni almakda we ömrüň uzaldylmagynda möhüm rol oýnap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri