Gidrolizlenen natriý gialuronaty

Gidrolizlenen natriý gialuronat gaty pes molekulýar HA (<10000 da).Gatlak korneýine çalt aralaşyp, derini yzygiderli nemlendirip biler.Soňky ýyllarda gidrolizlenen natriý gialuronat natriý gialuronaty barha köp ünsi özüne çekdi. Birnäçe ýyllap gözleg we ösüşden soň.Li Youngang, Gidrolizlenen Natriý Gialuronatyň önümçilik prosesine öwrülişik girizdi.Gidrolizlenen natriý gialuronatymyzyň molekulýar agramy <5000 da bolup, deriniň içine siňip bilýär, derini çuňňur ideg edýär, nemlendirýär, bejerýär, deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hereket mehanizmi

Transdermal siňdiriş we çalt aralaşmagy

Gidrolizlenen natriý gialuronatyň transdermal siňdirilişi deri modeli arkaly synag edildi. Gözleg önümiň transdermal siňdiriş tizliginiň 1 sagadynyň 30.2%, 8 sagatdan 58,7% -e, 24 sagadyň 65,3% -e çenli bardygyny görkezýär.

DÜZGÜN SKIN we zeper ýeten öýjükleri bejermek

Gidrolizlenen natriý gialuronat öýjügiň üstü bilen çalt birleşip, daşky ösüş signalyny öýjüge geçirip biler, bu bolsa dokumanyň köpelmegine, täzeden gurulmagyna we abatlanmagyna kömek edip biler, soň bolsa öýjükden daşary matrisa işiniň dikeldilmegine kömek edip biler.Şeýlelik bilen sitonyň işjeňleşmegini we daşky gurşawyň deriniň zeperlenmegini azaltmak üçin.

Serkin radikallardan gorkmak

Gidrolizlenen natriý gialuronat günüň ultramelewşe şöhleleriniň öndürýän derisindäki reaktiw kislorod radikallaryny aýryp, derini zyýandan gorap we UV-den goranyşy güýçlendirip biler.

Önümiň netijeliligi

Gidrolizlenen natriý gialuronat deriniň üsti bilen siňip bilýär we epidermal öýjükler bilen çalt gidrasiýa bolýar.suwy gulplap, suwy çuňňur dolduryp biler ýaly, deriniň temperaturasyny dowamly saklaň we deriniň çyglylygyny ýokarlandyryň.

ThGidrolizlenen natriý gialuronat salgylanma önümi bilen gödek kontrast, deriniň çyglylygyny ep-esli gowulaşdyryp biler.60 günüň dowamynda yzygiderli ulanylanda täsir has aýdyň bolýar.

AGidrolizlenen natriý gialuronat deriniň çyglylygyny ep-esli azaldyp biler.Ulanylandan soň 1 sagat, bu önümi ulanýan deriniň çyglylygy 22% peselýär we 12 sagatlap dowam edip biler.

Birmeňzeş çeýeligi ýokarlandyryň

Gidrolizlenen natriý gialuronaty 15 gün, 30 gün, 60 gün ulanandan soň deriniň çeýeligi degişlilikde 4.0%, 4,8% we 4,8% ýokarlandy.Uzak wagtlap ulanmak derini berk we elastik edip biler.

Sderi barýeriniň işini güýçlendiriň

Gidrolizlenen natriý gialuronaty ulanandan 60 gün soň deriniň galyňlygy 6,3% ýokarlandy.Uzak möhletli ulanylanda täsirler möhümdir we deriniň barýeriniň işini güýçlendirip biler.

Pönümiň beýany

Dosage maslahat berilýär: 0,1% -0.5%

Mulanylyş usuly: Propilen glikol we gliserol ýaly organiki erginlerde ulanylyp bilner ýa-da göni suwda eräp biler.Kationiki konserwantlar we kationiki surfaktantlar bilen bir wagtda ulanmakdan gaça duruň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň