4

Liyoung natriý gialuronatyň ýokumly täsiri

Gialuron turşusy deride mahsus biologiki madda bolup, ekzogen natriý gialuronat deridäki endogen natriý gialuronaty goşýar.Az mukdarda natriý gialuronat deriniň ýokumly maddalarynyň üpjün edilmegine we galyndylaryň çykmagyna kömek etmek üçin deriniň epidermis gatlagyna aralaşyp biler we şeýlelik bilen deriniň garramagynyň öňüni alar we gözellikde we gözellikde rol oýnap biler.Derini ideg etmek beýleki makiýauplardan has möhümdir we häzirki zaman adamlaryň gözellige bolan islegine düşünýär.

Liýoung natriý gialuronaty bejermek we öňüni almak

Deriniň gyzarmagy, garalmagy, gabygy we ş.m. ýaly gün şöhlesiniň döremeginden dörän fotoburn ýa-da güne ýanmak, esasan, ultramelewşe şöhleleriniň gün şöhlesine edýän täsiri bilen baglanyşyklydyr.Natriý gialuronat epidermal öýjükleriň köpelmegine we diferensiýalaşdyrylmagyna we kislorod erkin radikallaryny süpürip, deriniň ýaralanan böleginiň täzelenmegine kömek edip biler we öň ulanylanda hem belli bir öňüni alyş täsiri bar.Onuň hereket mehanizmi, gün şöhlesinde köplenç ulanylýan UV sorujylardan tapawutlanýar.Şonuň üçin ha we UV sorujylar gün şöhlesinden goraýan deri ideg önümlerinde ulanylanda, sinergistik täsire eýe bolup, UV şöhleleriniň aralaşmagyny we az mukdarda UV şöhleleriniň ýetiren zyýanyny azaldyp biler.Deriniň zeperlenmesini bejeriň we goşa goragly rol oýnaň.

5

Natriý gialuronatyň, egf bilen hepariniň birleşmegi epidermal öýjükleriň täzelenmegini çaltlaşdyryp, derini näzik, tekiz we elastik edip biler.Deriniň ýumşak ýanmagyndan we derisinden ejir çekeninde, natriý gialuronaty öz içine alýan suwa esaslanýan kosmetiki serişdäni ýüzüne sürtmek agyryny ýeňilleşdirip, ýaralanan deriniň sagalmagyny çaltlaşdyryp biler.

Liýoung gialuron kislotasynyň ýaglanmagy we filmiň emele gelmegi

Natriý gialuronat güýçli ýaglamak we film döretmek häsiýetine eýe bolan ýokary molekulýar polimerdir.Natriý gialuronaty öz içine alýan derini bejermek önümleri ulanylanda aç-açan ýaglaýyş duýgusyny döredýär we özüni gowy duýýar.Derä sürtülenden soň, deriniň ýüzünde film döredip, derini tekiz we nemlendirip, derini goraýar.Natriý gialuronaty öz içine alýan saçlara ideg önümleri saçyň ýüzünde nemlendirip, ýaglap, gorap, statiki elektrik toguny we ş.m. saçyň daralmagyny aňsat, owadan we tebigy edip, saçyň üstünde film döredip biler.

6

Liýoung natriý gialuronat galyňlygy

Natriý gialuronatyň suwly erginde ýokary ýapyşygy bar we onuň 1% suwly ergini jele meňzeýär we kosmetika goşulanda galyňlaşyp we durnuklaşyp bilýär.


Iş wagty: Maý-06-2022