2

 

Netijeliligini ýokarlandyrmak

HA öýjükli maddalar, witreus bedeni we adam bedeniniň sinowial suwuklygy ýaly birleşdiriji dokumalaryň esasy düzüm bölegi.Suwuň saklanmagy, öýjükden daşary giňişligi saklamak, osmotik basyşy kadalaşdyrmak, ýaglamak we bedende öýjük abatlanyşyny ösdürmek ýaly aýratynlyklara eýedir.Oftalmiki dermanlary daşaýjy hökmünde gözüň damjasynyň ýapyşygyny ýokarlandyryp, dermanyň okularyň üstünde ýaşamagyny uzaldýar, dermanyň bio-barlygyny ýokarlandyrýar we dermanyň gözüň gyjyndyrylmagyny azaldýar.

Ulanyjy bejergisi: Artritiň bejergisi üçin çalgy hökmünde gönüden-göni bogun boşlugyna sanjym edilip bilner [1].Deri dokumasyndaky natriý gialuronatyň nemlendiriji täsiri onuň iň möhüm fiziologiki funksiýalarynyň biridir.Suffeterlik çyglylyk derini tekiz we näzik edýär.HA pes otnositel çyglylykda (33%) iň ýokary çyglylygy we ýokary otnositel çyglylykda iň pes çyglylygy (75%), dürli möwsümlerde we dürli daşky gurşaw çyglylygynda deriniň nemlendiriji zerurlyklaryna laýyk gelýär gözenek duýgusy.

2-

Gyrmyzy garşylyk

Deriniň çyglylygy gialuron turşusynyň düzümi bilen berk baglanyşyklydyr.Ageaşyň ulalmagy bilen deridäki gialuron turşusynyň mukdary azalýar, bu deriniň suw saklaýyş işini gowşadýar we ýygyrtlary döredýär.Natriý gialuronatyň suwly ergini güýçli viskoelastiklige we çalgy ýagyna eýedir we deriniň ýüzüne ulanylanda deriniň çygly we ýagty bolmagy üçin nemlendiriji we dem alýan film döredip biler.Ownuk molekulaly gialuron turşusy dermis gatlagyna aralaşyp, ganyň mikrosirkulýasiýasyny ösdürip biler, deriniň ýokumly maddalarynyň siňmegini ýeňilleşdirer we gözellikde we gyrma garşy saglygy goraýyşda rol oýnap biler.

Film emele getiriji we çalgy häsiýetleri ýokary molekulýar polimerlere degişlidir.Düwürdilende, ýaglamak duýgusy aç-açan bolýar we el duýgusy gowy bolýar.Makromolekulalar deriniň ýüzünde dem alýan film emele getirýär, derini tekiz we çygly edýär we daşary ýurt bakteriýalarynyň we tozanlarynyň öňüni alýar.Natriý dermanyň içine girip, kapilýarlary birneme daraldyp, gan aýlanyşygyny ýokarlandyryp, aralyk alyş-çalşyny gowulaşdyryp, deriniň ýokumly maddalaryny siňdirip, ýaglamak we süpürmek täsirini gazanyp biler.

Gün şöhlesinden we deriniň zeperlenmeginden bejeriş funksiýasy Deriniň ýüzünde, ultramelewşe şöhleleriniň emele getirýän işjeň kislorod erkin radikallaryny ýok edip biler, derini ultramelewşe şöhlelerinden gorap biler we şol bir wagtyň özünde deriniň täzelenmegine hem kömek edip biler. epidermalyň köpelmegini we tapawudyny öňe sürmek bilen ýaralanan bölegi

p2

Nemlendiriji täsir

Geçirilen synaglar, natriý gialuronatyň pes çyglylykda (33%) we iň pes çyglylykda (75%) iň pes çyglylygyň bardygyny görkezdi.Bu täsin häsiýet, dürli möwsümlerde kosmetikanyň nemlendiriji täsirine we gurak gyş we çygly tomus ýaly dürli daşky gurşaw çyglylygy üçin deriniň talaplaryna uýgunlaşýar.Natriý gialuronatyň nemlendiriji häsiýeti onuň hili, hili näçe ýokary bolsa, nemlendiriji öndürijiligi bilen baglanyşyklydyr.Natriý gialuronat nemlendiriji serişde hökmünde seýrek ulanylýar, ýöne köplenç beýleki nemlendiriji serişdeler bilen bilelikde ulanylýar.


Iş wagty: Maý-06-2022