3

 

Himiki formula (C14H20NO11Na) n bolan natriý gialuronat, adam bedenine mahsus komponentdir.Bu görnüşleriň aýratynlygy bolmadyk glýukuron kislotasydyr.Plasentada, amniotik suwuklykda, obýektiwde, artikulýar garynjada, Dermisde we beýleki dokumalarda giňden duş gelýär;organlarda sitoplazmada we öýjükli maddada paýlanýar we içindäki öýjükler we öýjükli organlar üçin ýaglaýjy we iýmitlendiriji rol oýnaýar.

Şol bir wagtyň özünde, öýjükleriň alyş-çalşy üçin mikro-gurşawy üpjün edýär.Bu, adam bedeniniň tebigy “gialuron turşusyny” öýjügiň täzelenmegine ýardam berýän beýleki garyndylara garşy dermanlar bilen birleşdirip, sanjym arkaly ulanylýar.

Nemlendiriji täsir, kosmetikada natriý gialuronatyň iň möhüm rolydyr.Beýleki nemlendiriji serişdeler bilen deňeşdirilende, daş-töweregiň otnositel çyglylygy onuň nemlendiriji ukybyna az täsir edýär.

03

Ipleörelge

Adaty teoriýa, ajallaryň emele gelmeginiň kollagen elastik süýümleriniň ýarylmagy ýa-da ýitmegi bilen baglanyşyklydygyny öňe sürýär.Häzirki zaman lukmançylyk gözlegleri, ajallaryň emele gelmeginiň başga bir esasy sebäbiniň öýjükli maddanyň üýtgemegi, ýagny öýjük skafy we elastik süýümler henizem öýjükleriň arasynda “gialuron turşusy” görnüşiniň azalmagydyr.Mikro plastik operasiýa, ýitirilen göze görünmeýän interstisial komponentleri doldurmak, şeýlelik bilen öýjükleriň alyş-çalyş gurşawyny we suwuň we ionlaryň deňagramlylygyny üýtgedip, deriniň viskoelastikligini ýokarlandyryp, kosmetiki netijelere ýetmekdir.Natriý gialuronat bogun boşlugynda sinowial suwuklygyň esasy düzüm bölegi we kıkırdak matrisasynyň düzüm böleklerinden biridir.Bogunlarda ýaglaýjy rol oýnaýar we dokumalaryň arasyndaky sürtülmäni peseldýär.Bogun boşlugyna sanjymdan soň, sinowial suwuk dokumanyň çişme täsirini ep-esli gowulaşdyryp, sinowial suwuklygyň ýapyşyklygy we ýaglaýyş funksiýasy artikulýar kıkyrdagy gorap biler, artikulýar kıkyrdagyň bejergisini we täzelenmegini ösdürip biler, agyryny aýyrar we bogun hereketini ýokarlandyryp biler.Köplenç boguna sanjym edilýär, hepdede bir gezek 25 mg, hepdede bir gezek yzygiderli 5 hepde we berk aseptiki operasiýa zerur.


Iş wagty: Maý-06-2022