Cosmetcs Y-poliglutamik kislotasy

Pol-aminokislotanyň birleşmeleriniň am-amid baglanyşygyny emele getirmek arkaly L-glutamik kislotanyň pol-poliglutamik kislotasy (γ-poliglutamik kislotasy, γ-poliglutamik kislotasy), suwda erän anion polimerini emele getirmek üçin Bacillus subtilis fermentasiýasydyr. .Suwuň ajaýyp çözülişi, ýokary siňdirilişi we biodegrasiýa mümkinçiligi bar.Zaýalanýan önüm hapalanmaz glýutamik kislotadyr.Suw saklaýjy serişde, agyr metal ion adsorbent, flokulant, dowamly çykaryjy serişde we neşe serişdesi we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner Oba hojalygyny ekmekde, topragy bejermekde, daşky gurşawy goramakda, azyk, derman, kosmetika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Pol-aminokislotanyň birleşmeleriniň am-amid baglanyşygyny emele getirmek arkaly L-glutamik kislotanyň pol-poliglutamik kislotasy (γ-poliglutamik kislotasy, γ-poliglutamik kislotasy), suwda erän anion polimerini emele getirmek üçin Bacillus subtilis fermentasiýasydyr. .Suwuň ajaýyp çözülişi, ýokary siňdirilişi we biodegrasiýa mümkinçiligi bar.Zaýalanýan önüm hapalanmaz glýutamik kislotadyr.Suw saklaýjy serişde, agyr metal ion adsorbent, flokulant, dowamly çykaryjy serişde we neşe serişdesi we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner Oba hojalygyny ekmekde, topragy bejermekde, daşky gurşawy goramakda, azyk, derman, kosmetika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümiň gurluşy

Önüm aýratynlyklary

Gidrofil suwuň saklanmagy: poliglutamik kislota suw molekulalarynyň 1500 essesini özüne siňdirip biler, suwy we ýokumly maddalary topragyň täsirli paýlanmagynda saklap biler, ekinleriň siňdirilmegini ösdürip biler, suwuň bugarmagyny we syzmagyny azaldyp biler, suwuň we dökün bölekleriniň çalt dargamagyny we ýitmegini saklap biler, gönüden-göni dökünleriň mukdaryny we suw ulanylyşyny 20% -den gowrak azaldyň.

Tohumlary tygşytlamak we netijeliligi ýokarlandyrmak: PGA uzyn zynjyrynda polo positiveitel iýmit ionlary üçin güýçli adsorbsion kuwwatyna eýe bolan köp sanly mugt negatiw elektrik karboksil toparlary bar.Onuň siňdirilmegi we alyş-çalyş ukyby tebigy topragyň takmynan 100 essesidir, bu ýokumly maddalaryň syzmagyny we üýtgemegini azaldýar, N, P, K, Ca we Mg ýaly orta we mikro iýmitleri baýlaşdyrýar we topragyň ýokumly üpjünçilik ukybyny ýokarlandyrýar.

Topragy gowulandyrmak: suwuň saklanmagyny, suwuň geçirijiligini we topragyň howa geçirijiligini gowulandyrmak.Şol bir wagtyň özünde, poliglutamik kislotada wodorod ionlary we gidroksid ionlary sebäpli döreýän kislotanyň esasy üýtgemesini güýçlendirip, toprak kislotasynyň esasy bahasyny deňleşdirip we kislotanyň topragynyň hilinden we topragyndan gaça durýan köp sanly karboksil toparlary we amin toparlary bar. himiki dökünleriň uzak wagtlap ulanylmagy netijesinde dörän plastinka.

Streslere çydamlylygy güýçlendiriň: poliglutamat ösümlik kök saçynyň ösmegine we köküň ösmegine itergi berip biler, şeýlelik bilen köküň ýokumly maddalary siňdirmek ukybyny ýokarlandyrar.Gurakçylyk, suw joşmasy we pes temperatura gurşawynda suwuň we ýokumly maddalaryň kadaly siňdirilmegini netijeli üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň