Natriý gialuronat 1% çözgüdi

Super suw saklaýyş ukyby deriniň çyglylygyny netijeli saklap biler.Natriý gialuronat molekulalarynda köp mukdarda karboksil we gidroksil toparlary bar, olar wodorod baglanyşyklaryny suw bilen emele getirip we köp mukdarda suw bilen birleşdirip bilerler, şonuň üçin deriniň çygly, ýalpyldawuk we çeýe bolmagy mümkin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

1. Ajaýyp suw saklaýyş ukyby deriniň çyglylygyny netijeli saklap biler.Natriý gialuronat molekulalarynda köp mukdarda karboksil we gidroksil toparlary bar, olar wodorod baglanyşyklaryny suw bilen emele getirip we köp mukdarda suw bilen birleşdirip bilerler, şonuň üçin deriniň çygly, ýalpyldawuk we çeýe bolmagy mümkin.

2. Deriniň iýmitlenmegini çalt we dolulygyna täzeläp biler ýaly deriniň iýmitlenmegini çalt dolduryň.Mundan başga-da, natriý gialuronat derini goramak üçin epidermisde günüň ultramelewşe şöhlelenmesinden emele gelýän işjeň kislorod erkin radikallaryny aýryp biler.

3. Öýjügiň goldaw gurluşyny optimizirläň, deriniň zeperlenmeginiň öňüni alyň we bejeriň, inçe çyzyklary tekizläň.

4. Derini berk we elastik ediň, deriniň gowşamagynyň öňüni alyň we deriniň gan aýlanyşyna kömek ediň.Taýýarlyk düzmek
Çig mal: Natriý gialuronat güýji, 0,2-1% antibakterial serişde, arassalanan suw.
Gurallar: Potany ölçemek, garyşdyrmak (temperatureokary temperaturaly sterilizasiýa ýa-da antibakterial sterilizasiýa 15 minut gerek).

Stepdim düzmek

1.Ölçeg käsesine 100ml arassalanan suw (mineral suw däl) goşuň.

2.p1g natriý gialuronat güýji käsä girýär we garyşyk prosesi deň derejede steril bolmaly.

3. Antibakterial agente goşulyň, 100ml erginine 8 damja.

4.Açyk we aç-açan çözgüt tapýança 24 sagat dynç alyň, natriý gialuronat ergini gutarýar.

Üns beriň

Natriý gialuronat 1% erginini deride göni ulanyp bolmaýar, ulanmazdan ozal suwarmaly.Şahsy duýga, daşky gurşawa we dürli derä görä dürli konsentrasiýany synap bilersiňiz.Konsentrasiýa näçe ýokary bolsa, ýapyşyklygy şonça-da ýokarydyr.

Ulanyş usuly

1. Pes molekulaly agram ergini nemlendiriji düýp bolanda has gowudyr.
2. Losyon, düýp, krem ​​bilen garylyp bilner, nemlendiriji täsir has gowudyr.
3. Saç losýonyna we beden losýonyna goşup bolýar.
4. ialüz maskasyndan öň ulanylyp bilner.
5. Toplum üçin ulanyň.

Maslahat berilýän ulanyş

Toner hökmünde: 1ml natriý gialuronat ergini we 9 ml gidrosol, garylan we erän, tonerleşýär, maska ​​kagyzy bilen ýüz maskasy bolup biler we gündizine hemişe suw sepip biler, diňe suwdan has gowy nemlendiriji täsir edip biler.

Aslynda: 2ml natriý gialuronat ergini we 8 ml gidrosol, garylan we erän, kremden ýa-da losýondan öň ulanyň.

Takmynan 1% -3%: has özüne çekiji, nemlendiriji Essence we garyşyk ulanyş, bir damja losyon we krem ​​goýmak ýaly derini bejermek önümleri.
1% -den az: Göçme manyda Suw hökmünde ulanyň.

Üns beriň

1. Arassaçylyga üns beriň.Eredilen suw arassa suw ýa-da distillendirilen suw ulanmalydyr, kran suwuny ulanmagyňyzy haýyş edýäris.Toolshli gurallary we gaplary ulanmazdan ozal arassalamaly we dezinfeksiýa etmeli.

2. Antibakterial serişdesi bolmadyk natriý gialuronat ergini ýarym aý sowuk ammarda, bir ýyl bolsa antibakterial agent bilen otag temperaturasyny saklamakda saklanyp bilner.

3. Natriý gialuronat biologiki polisakaridiň bir görnüşidir.Suwuk galan bolsa, eränsoň bir gezek ulanmaga synanyşmagyňyzy haýyş edýäris, konserwantlary goşuň we ony goragda saklaň.

4. Natriý gialuronat erginini bulaşyklykdan ýa-da ýagyş täsirinden gaça durmak üçin kationiki surfaktant we kationiki konserwantlar bilen ulanyp bolmaýar.

5. Natriý gialuronat güýji çyglylygy siňdirmek aňsat, önüm möhürlenip, garaňky, garaňky, gurak, pes temperaturada (2-10 C) ýerde saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň